TV Programma.

TV Raidijumi Un Projekti

?Atrodas Bebrene. Taka izveidota Dod iespeju iepazities ar Augšzemes augstienes dabas daudzveidibu – geologiskiem veidojumiem, meža un plavas augiem, sastapt savvalas dzivniekus. Takas ipatniba ir stavie kapumi un kritumi, kas noauguši ar jaukto koku mežu. No kraujam uz upes gultni izlaužas avoti ar dzidru un specinošu udeni.

Ta katra atputas vieta skan savadak.

Akmenupes ieleja ir skaista visos gadalaikos, un aiz katra upes pagrieziena skatam paveras cita – neatkartojama ainava. Seviški relaksejoša ir udens calošana. Ta katra atputas vieta skan savadak. Takas atputas vietas atlauts kurinat ugunskurus, ieturet maltiti un telšu vietas parnakšnot. Kartavkalni ir mežiem apaugusi pauguraine, caur kuru tek maza Bikstupite.

Šeit izveidotas dabas takas 3 km , pa kuram ejot var apskatit milzigo lapeglu aleju, – Eiropas dižskabardis; – kapellas kalninš; – akmenu koks; – Kartavkalnu egle, pilskalna valni un augu valsts dažadibu ar reti sastopamiem kokiem, eglu veri pauguraina reljefa, ka ari noverot gan pamestus, gan jaunus bebru veidotus dambjus.

Kartavkalna savulaik atradusies senlatviešu apmetne, tagad – senlatviešu apmetnes makets. Pastav uzskats, ka Jaunpils Karatavu kalns varetu but Atskanu hronika piemineta Babote, jo tas ir vienigais pilskalns ar valni, kas atrodas starp Dobeli un Kuldigu. Teikas stasta, ka kalna nogrimusi veca pils, kas celšoties augša, tiklidz kads uzminešot tas vardu, un tas vieta pazeme grimšot krustnešu celta jauna pils – Jaunpils.

Ši teika devusi iedvesmu dzejniekam Auseklim, Dabas un izzinas taka stavajos un gleznainajos Viesatas upes krastos tiek piedavats izstaigaties un sarikot pikniku daba. Taka iespeja apskatit upes stavkrastus, gadu vecu priedi, bruno avotinu, cuku vannu, bebru maju, mežizstrades laukumu, melnalkšnu audzi, dižberzu, Spunnakmeni un daudzus citus objektus. Ja busiet ipaši verigi, varesiet ieraudzit ari dažadu sugu putnus par kuriem informaciju varesiet atrast taka izvietotajos stendos.

Lai izstaigatu visus upes likumus, bus nepieciešamas 3 – 4 stundas.

Takas garums viena virziena ir 5,1 km, un to iespejams iziet 3 dažados variantos. Iespejami gida pakalpojumi, tacu taka ir marketa un izstaigajama ari bez pavadona palidzibas. Lai izstaigatu visus upes likumus, bus nepieciešamas 3 – 4 stundas. Pastaigam un izzinai visplašakajai interešu un speju publikai. Kandavas un Sabiles tuvuma, un ari Imulas kraujas. Rakstniece bieži pieveršas cilveka eksistences trauslumam.

Nobela premija kimija pieškirta zinatniekiem no Austrijas, Lielbritanijas un Izraelas – Martinam Karplusam, Maiklam Levitam un Arieham Varšelam – par kimisko sistemu modelešanas datorprogrammu izstradi. Nobela premijas komiteja norada, ka zinatnieki bijuši vieni no pirmajiem, kas sakuši izmantot datormodelus, kas attelo kimiskas reakcijas. Petnieku darbs sniedz lielu ieguldijumu sarežgitos zalu izgudrošanas procesos. Elektroni parlekšana starp atomu kodoliem ir paslepta no zinatnieku acim.

Premijas sanemeji, izmantojot datorus, ir panakuši to, ka tagad varam izveidot noslepumaino kimijas celu karti. Procesu detalizetaka izpratne lauj pilnveidot dažadus katalizatorus un zales,» skaidroja Nobela premiju pieškiršanas komiteja. Zinatnieku darbs bezprecedenta ar to, ka viniem izdevas panakt, lai kimisko reakciju modelešana datorprogramma izmantotu gan Nutona klasisko fiziku, gan ari atškirigo kvantu fiziku. Iepriekš kimikiem nacas izveleties vienu vai otru.

Klasiskas fizikas stipra puse ir vienkaršie aprekini un ar tas palidzibu vareja modelet lielas molekulas. Tomer nebija iespejams veikt kimiskas reakcijas. Šim nolukam kimiki izmantoja kvantu fiziku, bet šie aprekini prasija milzigus datoru resursus un tapec bija iespejams radit siku molekulu modelus. Nobela premiju ekonomika sanemis britu ekonomists Enguss Ditons, pirmdien pazinoja Zviedrijas Karaliska zinatnu akademija. Premija Ditonam pieškirta par paterina, nabadzibas un labklajibas analizi.

Premija Tirolam pieškirta par tirgus speku un uzraudzibas ietekmes analizi. Izmantojot matematisku pieeju, kas tiek deveta par speles teoriju, Tirols petijis jautajumus, kas skar monopolus, tirgus stavokla launpratigas izmantošanas noveršanu un konkurences veicinašanu starp oligopoliem daudz dzilak neka jebkurš cits ekonomists pirms vina, norada zinatnu akademija.

Tirols uzskatams par vienu no muslaiku ietekmigakajiem ekonomistiem. Tapat vinš noradijis, ka ir loti parsteigts par pieškirto premiju, vienlaikus piebilstot, ka ta esot loti laba sajuta. Ša gada Nobela premija kimija pieškirta trim zinatniekiem par nopelniem litija jonu bateriju izstrade, trešdien pazinojusi Zviedrijas Karaliska zinatnu akademija. Akademija noradijusi, ka vieglas, atkartoti uzladejamas un jaudigas baterijas tagad tiek izmantotas visur, sakot ar mobilajiem talruniem un klepjdatoriem un beidzot ar elektromobiliem.

Ši gada Nobela premiju ekonomika ieguvis amerikanu ekonomists Ricards Talers par darbu biheivioralas ekonomikas lauka, kas devis izpratni par ekonomikas psihologiju, pirmdien pazinojusi Zviedrijas Karaliska zinatnu akademija. Talera darbs lauj izprast, ka cilvekiem raksturigas ipašibas ietekme individa lemumus, ka ari tirgus rezultatus, noradijusi Nobela komiteja.

Es gribu par to uzzinat vismaz menesi iepriekš un izdiskutet! Es gribu, lai katrs Latvijas pilsonis tieši velešanas varetu ievelet Latvijas valsts Prezidentu! Neviens no iesaistitajiem nespej precizi pateikt, kad tieši – iespejams pat Aicinam autorus sazinaties ar portalu, pirms iniciativas iesniegšanas Saeima! Breidaks, kas pielauj, ka autors ir mainijis mitnes zemi, jo uz platformas aicinajumiem iniciativu virzit talak reakcija nesekojot. Socialie tikli. Studiju riki.