SIA Gigi Bloks Jaunums Un Davana!

Žurnala un Z parskata noradito informaciju izmanto ierakstiem gramatvedibas registros. Kases aparata ar papira kontrollenti vai tirdzniecibas automata lietotajs žurnala norada:. Z parskata un POS terminala parskata ja tiek veikti bezskaidras naudas norekini un ja POS terminalis nodrošina iespeju izdrukat parskatu datumu;. Z parskata un POS terminala parskata ja tiek veikti bezskaidras naudas norekini un ja POS terminalis nodrošina iespeju izdrukat parskatu numuru;.

Žurnala paraugs valutas pirkšanas un pardošanas darijumiem noteikts šo noteikumu 1. Lietotajs žurnalu var papildinat ar ailem papildu rekvizitu noradišanai. Lietotaja gramatvedibas organizacijas dokumentos noteikta atbildiga persona registra veida sagatavota žurnala lapas numure augoša seciba, caurauklo, pedeja lapa norada lapu skaitu un apliecina ar parakstu un zimogu.

Ja žurnalu sagatavo elektroniski, izmanto datorprogrammu, kura atbilst normativajiem aktiem par gramatvedibas kartošanu un organizaciju, noradot attiecigi šo noteikumu Lietotajs žurnalu aizpilda saskana ar Z parskata un POS terminala parskata datiem pec katras Z parskata un POS terminala parskata izdrukašanas, ielimejot žurnala izdrukato Z parskatu un POS terminala parskatu, vai pec specializeto iericu vai iekartu atminas skaititaju summaro raditaju datu nolasišanas.

Ja žurnalu sagatavo elektroniski, lietotajs izdrukatos Z parskatus un POS terminala parskatus ielime atseviška Z parskatu un POS terminalu parskatu registra, kura noradits datums un kartas numurs. Pec Valsts ienemumu dienesta amatpersonas pieprasijuma lietotajs izdruka kases aparata ar papira kontrollenti, specializetas ierices vai iekartas žurnala datus par parbaudei nepieciešamo laikposmu un izdrukas broše hronologiska seciba kopa ar parskata meneša Z parskatu registru.

Ja žurnalu sagatavo un glaba tikai elektroniski un ja žurnala netiek registretas kases operacijas saskana ar normativajiem aktiem par kases operaciju uzskaiti, lietotajs var nepiemerot šo noteikumu Z parskata un POS terminala parskata izdrukašanas laiku nosaka lietotajs, bet ne retak ka reizi katras darbadienas beigas.

Ja darbadienas laika nav notikušas darbibas ar kases aparatu, hibrida kases aparatu, kases sistemu, specializeto ierici vai iekartu, lietotajs Z parskatu nesagatavo un žurnala izdara ierakstu, ka attiecigaja darbadiena darijumu nav. Z parskatu un POS terminalu parskatu izdrukas sagatavo ne retak ka reizi nedela.

Degvielas uzpildes stacijas kases sistemas iznemot automatiskas degvielas uzpildes stacijas kases sistemas, ja mainas cena par vienu litru degvielas lietotajs Z parskatu izdruka ari pirms degvielas cenu ja kases sistema nenodrošina vairaku cenu atainošanu Z parskata un degvielas uzpildes stacijas kases sistema uzstadito degvielas uzpildes automatu konfiguracijas mainas pirms degvielas pardošanas izsniegšanas operaciju atsakšanas.

Arvalstu valutas pirkšanas un pardošanas darijumu registrešanai izmantota kases aparata ar papira kontrollenti lietotajs kases aparata žurnala norada no kases sanemto un kase iemaksato summu par katru valutu. Tirdzniecibas automata lietotajs žurnalu aizpilda pec skaititaja radijumu nolasišanas un naudas inkasešanas. Skaititaja radijumu nolasišanas un naudas inkasešanas laiku nosaka lietotajs.

Taksometra skaititaja lietotajs katras darbadienas beigas pec skaititaja radijuma nolasišanas žurnalu aizpilda vai augšupielade no viedierices Valsts ienemumu dienesta Elektroniskas deklarešanas sistema, noradot šo noteikumu Nodoklu maksataji par darijumiem sanemto samaksu apliecina ar darijumu apliecinošu dokumentu – ar kases ceku vai šo noteikumu Labi Aizvert.

Viesis Autentifikacija. Kodu karte.

Ja buvatlauja nebija noradits maksimalais buvdarbu veikšanas ilgums, buvvalde buvatlauja norada šo terminu atbilstoši šo noteikumu Objektiem, kuru buvdarbi ir likumigi uzsakti lidz šo noteikumu speka stašanas dienai un kuru projekta risinajumi atbilst attieciga laikposma piemeroto normativo aktu prasibam, buvdarbi ir pabeidzami, iesniedzot buvvalde specialajos buvnoteikumos noteiktos dokumentus iznemot buvuzrauga sagatavoto parskatu par buvuzraudzibas plana noradito pasakumu izpildi un uzmerijumus, un buve nododama ekspluatacija attiecigajos buvnoteikumos noteiktaja kartiba.

Cilmes šunas – ieguldijums berna nakotne!

Ja buvekspertizes ligums noslegts lidz Šo noteikumu Buvju iedalijums grupas atbilstoši buvniecibas procesam. Inženierbuvju iedalijums grupas 2,3. Ostu hidrotehniskas, siltumenergijas, gazes un citas atseviški neklasificetas inženierbuves. Piekritu Uzzinat vairak. Portals ieladesies pec 15 sekundem. Cilmes šunas – ieguldijums berna nakotne! Berni vares iepazit mediku darba ekipejumu un apgut pirmo palidzibu!