Ka Veiksies Brašajiem Piedzivojumu Mekletajiem?

Staff 8. Facilities 7. Cleanliness 8. Comfort 7. Value for money 7. Location 9. Free WiFi 8. Show reviews from: All reviewers Families Couples Groups of friends 18 Solo travellers 80 Business travellers Show reviews in: English Polish Spanish English. Sort reviews by: Recommended Date newer to older Date older to newer Score higher to lower Score lower to higher. Open your list Keep your lists forever.

Error: Please enter a destination to start searching.

If you sign in or create an account , you unlock unlimited access to your lists from any computer, tablet or smartphone. They won’t go away until you say so. We’ll refund the difference! Error: Please enter a destination to start searching. No children 1 child 2 children 3 children 4 children 5 children 6 children 7 children 8 children 9 children 10 children.

Lai paaugstinatu klientu apkalpošanas kvalitati, regulari tiek veikti dažadi uzlabojumi, tiek modernizeta pasažieru un iedzivotaju informešanas sistema. Autoostas uzgaidamaja zale uzstaditi 2 LED displeji ar informaciju par autobusu kustibas sarakstiem un operativo informaciju, bet Autoostas uzgaidamaja zale tiek izvietotas ari dažadas izstades. LV EN. Apcelo Latviju. Ugunsgreks Kuldigas autoosta Sestdien agri no rita izcelies ugunsgreks bijušaja Kuldigas autoostas eka, kura bija planots ierikot industriala mantojuma muzeju.

Select check-in date. Hosted by Rihards Joined in September The map created by people like you! Menešalgu grupai var noteikt apakšgrupu, neparsniedzot attiecigajai menešalgu grupai noteikto maksimalo menešalgu. Valsts tiešas parvaldes iestažu amatpersonu darbinieku menešalga. Amatam atbilstošo menešalgu grupu nosaka, pamatojoties uz amatu saimi un limeni.

Amatu saimi un limeni nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldibu instituciju amatu katalogam. Pirmas dalas jauna redakcija un grozijumi par otras dalas izslegšanu stajas speka Iekšlietu ministrijas sistemas iestažu un Ieslodzijuma vietu parvaldes amatpersonu ar specialajam dienesta pakapem amatu katalogs un menešalgu grupas.

Amatiem atbilstošas funkcijas sakarto funkcionalajas grupas – amatu saimes un apakšsaimes. Amatu saime amatus sadala pa limeniem, kas raksturo galvenas atškiribas starp vienas saimes amatiem, nemot vera veicamos amata pienakumus, nepieciešamo izglitibas limeni un amatam noteikto augstako specialo dienesta pakapi. Iekšlietu ministrijas sistemas iestažu un Ieslodzijuma vietu parvaldes amatpersonu ar specialajam dienesta pakapem menešalga.

Amatu saimi un limeni nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam Iekšlietu ministrijas sistemas iestažu un Ieslodzijuma vietu parvaldes amatpersonu ar specialajam dienesta pakapem amatu katalogam. Karavirs, kas iecelts zemakai dienesta pakapei atbilstoša amata, ta pildišanas laika sanem menešalgu atbilstoši savai dienesta pakapei.

Par laiku, kad karavirs bez attaisnojoša iemesla atstajis Nacionalo brunoto speku vienibu vai dienesta vietu vai bez attaisnojoša iemesla nav ieradies noteikta laika dienesta vieta, ka ari par patvaliga prombutne pavadito laiku karavirs nesanem menešalgu, piemaksas, karavira uzturdevu vai tas kompensaciju un kompensaciju dzivojamas telpas ires izdevumu un komunalo maksajumu segšanai, un šo laiku neieskaita vina izdienas staža.

Laika, kad karavirs atrodas aresta, vinu nodrošina ar uzturdevu, bet menešalgu, piemaksas un kompensaciju dzivojamas telpas ires izdevumu un komunalo maksajumu segšanai vinam neizmaksa. Šo laiku neieskaita izdienas staža, ja karavirs netiek attaisnots. Ja kriminallietu izbeidz vai stajas speka attaisnojošs spriedums kriminallieta, karaviram izmaksa ietureto atlidzibu.

Citu valsts un pašvaldibu instituciju amatpersonu darbinieku menešalga.

Valsts drošibas iestažu amatpersonu darbinieku menešalga. Valsts drošibas iestažu amatpersonu darbinieku menešalgas apmeru un noteikšanas kartibu reglamente Ministru kabinets. Citu valsts un pašvaldibu instituciju amatpersonu darbinieku menešalga. Amatus klasifice atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldibu instituciju amatu katalogam, amatu saimi un limeni nosaka, klasificešanas rezultatus apstiprina šo instituciju darbibu regulejošos normativajos aktos noteiktas amatpersonas institucijas. Arstniecibas personu un neatliekamas mediciniskas palidzibas brigades operativa mediciniska transportlidzekla vaditaju menešalga.

Pašvaldibu iestades, valsts iestades, valsts un pašvaldibu kapitalsabiedribas vai publiski privatas kapitalsabiedribas, kas noslegušas ligumu par sniedzamo veselibas aprupes pakalpojumu, nodarbinatajam arstniecibas personam, kuras sniedz no valsts vai pašvaldibas budžeta apmaksatos veselibas aprupes pakalpojumus, un arstniecibas personam, kuras sniedz no pašvaldibu budžetiem apmaksatos veselibas aprupes pakalpojumus pašvaldibu izglitibas iestades, ka ari Neatliekamas mediciniskas palidzibas dienesta neatliekamas mediciniskas palidzibas brigades operativa mediciniska transportlidzekla vaditaju zemakas menešalgas nosaka Ministru kabinets.

Ostas valdes loceklu menešalgas apmeru un noteikšanas kartibu atbilstoši ostu iedalijumam reglamente Ministru kabinets. Finanšu un kapitala tirgus komisijas amatpersonu darbinieku menešalga.

Finanšu un kapitala tirgus komisijas amatpersonu darbinieku menešalgu šis institucijas reglamentetaja kartiba nosaka, nemot vera amata vertibu atbildibas limeni un sarežgitibu , konkretas amatpersonas darbinieka individualas kvalifikacijas un kompetencu novertejumu, ka ari finanšu un apdrošinašanas jomas bazes menešalgas apmeru 4. Finanšu un kapitala tirgus komisijas amatpersonu darbinieku menešalga nedrikst parsniegt finanšu un apdrošinašanas jomas bazes menešalgas apmeru 4. Sabiedrisko pakalpojumu regulešanas komisijas amatpersonu darbinieku menešalga.